Werna-Werni UkaraPURWAKA

Ngaturaken puji syukur dumateng Allah SWT ingkang sampun maringi hidayah saha inayahipun kagem penulis saengga penulis saged ngrampungaken makalah “Warna-werninipun Ukara”. Penulis uga ngaturaken maturnuwun dumateng Ibu Sri Sukasih, M.Pd ingkang sampun maringi bimbingan
Wonten makalah punika penulis nyariosaken babagan warna-werninipun ingkang dipun perang miturut wangun ukaranipun, miturut langsung orane, lan miturut tindakanipun. 
Penulis ing mriki bilih makalah punika taksih kathah kuciwa utawi kekiranganipun, nanging penulis pitados bilih panjenengan tamtu kersa paring panyaruwe utawi paring pitedah tumrap sampurnaning makalah punika. Pramila sanget ing pangajeng-ajeng penulis saha sadaya kala wau saged tampi kanthi suka bingahing manah.
Penulis


Download and Full Post Klik Disini

No comments:

Post a Comment